Hướng dẫn sử dụng tool Shopee Care - Phần mềm hỗ trợ tạo và quản lý profile sạch buff đơn và Seo Shopee

CHÚ Ý: Nếu sau khi cập nhật phần mềm lên phiên bản mới khiến Tool không thể hoạt động. Vui lòng tải bản mới nhất Link tải Phần mềm: ShopeeCare.Zip

  • Hướng dẫn chuyển dữ liệu từ tool cũ sang tool mới

1.Mở thư mục chứa tool bản cũ , tìm đến thư mục có tên là "database"  mở nó ra

2.Sau đó sao chép file "db_maxcare.sqlite"

3.Mở thư mục chứa tool bản cũ . tìm đến thư mục có tên là "database" mở nó ra

4.Sau đó dán(ghi đè) file vừa sao chép.Nhấn Yes để ghi đè

5.Mở tool mới và sử dụng